• Sab. Lug 20th, 2024

Voce del NordEst

online 24/7

COMUNE DI SAN DORLIGO DELLA VALLE-OBČINA DOLINA – Emerso un nuovo tratto dell’acquedotto e da maggio nuovi restauri

DiRedazione

Mag 8, 2020
Tratti_acquedotto tra la Fonte Oppia e Bagnoli Superiore in fase di restauro_Foto da drone-Archeotest

ACQUEDOTTO ROMANO

EMERSO UN NUOVO TRATTO E DA MAGGIO NUOVI RESTAURI

Nel mese di aprile sono proseguite nella frazione di Bagnoli Superiore le indagini archeologiche preventive che hanno interessato un settore dell’acquedotto romano della Val Rosandra-Dolina Glinščice, in vista di lavori di messa in sicurezza del versante roccioso che sovrasta la strada diretta a Bagnoli centro, a cui esso corre parallelo.

L’intervento è stato effettuato da ArcheoTest S.r.l. sotto la direzione del Funzionario archeologo Paola Ventura per la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del FVG, su commissione del Comune di S. Dorligo della Valle-Občina Dolina.

Questo tratto di canalizzazione, emerso in ottimo stato di conservazione al di sotto di un esiguo strato di terreno, fa parte dell’infrastruttura che in epoca romana convogliava le acque del torrente Rosandra-Glinščica dalla fonte Oppia-Zvirk all’antica città di Tergeste, lungo un percorso di circa 17 km. Questa è la prima volta che un tratto così lungo dell’acquedotto -quasi 100 m- viene indagato scientificamente, anche se le precedenti ricerche, condotte a più riprese, ne hanno riportato in luce diversi segmenti, alcuni dei quali lasciati a vista: il tratto all’interno della Riserva della Val Rosandra-Dolina Glinščice, quello in una struttura ricettiva nel centro di Bagnoli, e quello presso l’Antiquarium di Borgo San Sergio a Trieste.

I recenti scavi del tratto di Bagnoli Superiore hanno permesso di acquisire nuovi dati utili alla conoscenza tecnica dell’antico manufatto idraulico, realizzato a metà del I sec. d.C., e della sua storia sino all’epoca medievale quando, ormai privo della sua funzione originaria e della volta di copertura, fu qui riutilizzato come fondazione per la costruzione di un edificio soprastante.

Le prime indagini e ipotesi interpretative

Sono state analizzate e comprese tutte le fasi di messa in opera della struttura, dalla preparazione del substrato roccioso alla realizzazione della volta di copertura, rilevando i vari espedienti tecnologici impiegati dai costruttori antichi. Di particolare interesse risulta un deposito di calcare di 40 cm di spessore, interno alla struttura, contemporaneo all’epoca in cui l’acquedotto era ancora in uso, che sarà sottoposto a ulteriori indagini valutative. Ad esso si sovrapponevano gli accumuli terrosi che hanno completamente ostruito l’acquedotto dopo la sua definitiva defunzionalizzazione, prima del crollo e spoglio della volta di copertura.

Foto dello scavo

Un’importante novità riguarda i fenomeni di riutilizzo della struttura antica: non si sono qui infatti trovati altri casi di inumazioni di epoca tardoantica o medievale, già rilevati in altri punti, ma si è scoperto un vero e proprio edificio, che si è inserito trasversalmente rispetto alla canalizzazione, demolendo parzialmente le spallette e sfruttandone il fondo. È riconoscibile un unico vano (dimensioni conservate 5 per 4,50 m, ma che si estendeva ulteriormente sia a valle che a monte), con muratura in grossi ciottoli arrotondati privi di legante e una pavimentazione pure realizzata in pietrame arrotondato, a cui si accedeva con una sorta di scalino, in quanto collocata a un livello più basso rispetto all’esterno. Si è riconosciuto inoltre un probabile percorso di accesso da sud-ovest e una base di focolare.

La datazione dell’edificio è fornita dai frammenti di ceramica da fuoco, maiolica e graffita arcaica, databili all’ultimo quarto del Trecento.

Più incerta rimane la sua destinazione d’uso. La sequenza stratigrafica individuata ha permesso di escludere un suo utilizzo residenziale, supportando piuttosto l’idea di una sua funzione come posto di controllo della viabilità di fondovalle, in contatto acustico e visivo col soprastante castello di Moccò. Una seconda ipotesi vede la struttura medievale utilizzata come fabbrica in relazione all’attività dei numerosi mulini distribuiti nel Medioevo lungo il corso del torrente Rosandra-Glinščica.

Proseguono i restauri nel tratto in Val Rosandra-Dolina Glinščice

Riprenderanno inoltre il prossimo 11 maggio i lavori di restauro e valorizzazione condotti dalla Soprintendenza sui resti emergenti dell’acquedotto romano della Val Rosandra-Dolina Glinščice, iniziati l’anno scorso, che hanno già visto la realizzazione di un trattamento consolidante delle parti della costruzione, piedritti e volte, e dei resti del rivestimento interno in cocciopesto cementizio.

***

STARORIMSKI VODOVOD

ODKRITJE NOVEGA ODSEKA

IN OD MAJA DALJE NOVA RESTAVRATORSKA DELA

V mesecu aprilu, so se nadaljevale predhodne arheološke raziskave v Gornjem koncu in so zadevale en odsek rimskega vodovoda Doline Glinščice, kjer bodo stekla dela za zavarovanje skalnatega pobočja nad cesto, ki pelje vzporedno proti Boljuncu.

Raziskavo je izvedlo podjetje ArcheoTest S.r.l. pod vodstvom arheologinje Paole Ventura, funkcionarke Nadzorništva za arheologijo, likovno umetnost in krajino FJK, po naročilu Občine Dolina.

Ta odsek kanalizacije, ki je bil prekrit le s tanko plastjo zemlje, se je ohranil v odličnem stanju, je del infrastrukture, ki je v rimskih časih usmerjala vode reke Glinščice od izvira – Zvirka, do antičnega mesta Tergeste, vzdolž približno 17 km dolge poti. Še nikdar prej ni bil strokovno preiskan odsek take dolžine – slabih 100 metrov odseka – čeprav med preteklimi raziskavami, ki so se vrstile v različnih obdobjih, je prišlo na dan več odsekov, od katerih so nekateri vidni: odsek v Naravnem rezervatu doline Glinščice, tisti znotraj nastanitvenega objekta v Boljuncu in tisti v Antiquarium-u v tržaškem naselju Sv. Sergija. Zadnja izkopavanja v Gornjem koncu so prispevala z novimi in koristnimi tehničnimi podatki antične ročno izdelane vodne napeljave, zgrajene sredi 1. stol. p.n.št., z novimi dognanji v zvezi z njeno zgodovino do srenjeveške dobe, ko že ni več služila svojemu prvotnemu namemu in je ostala brez strešnega oboka, so nad njo zgradili stavbo in jo tako izkoristili za temelje.

Prve raziskave in hipotetične razlage

Analizirani in prepoznani so bili vsi postopki gradnje in izdelave objekta, od priprave kamnite podlage, do izdelave strešnega oboka in prepoznane so bile tudi razne rešitve, sad domišlije antičnih gradbenikov. Posebo zanimiva je usedlina apnenca, povprečne debeline 40 cm, ki se nahaja znotraj objekta in je iz istega obdobja ko je vodovod služil svojemu namenu. Usedlina bo deležna nadaljne raziskave. Nad njo so se nabrale plasti zemlje, ki so popolnoma zamašile vodovod, potem ko že itak ni bil več uporaben, preden je propadel, in bil odstranjen, strešni obok.

Pomembna novost v zvezi s pogostimi pojavi ponovne uporabe starodavnih objektov: tukaj niso prišli na dan novi primeri poznoantičnih in srednjeveških pokopov, kot se je zgodilo v drugih predelih, ampak je prišla na dan prava zgradba, v prečni legi glede na smer kanalizacije, kateri so odstranili stranske elemente in izkoristili talno podlago. Prepoznaven je en sam prostor (ohranjene dimenzije 5 x 4,50 m, objekt pa se je raztezal bodisi v dolino kot v hrib), s suhozidom, iz kamnov zaokrožene oblike, s katerimi je bila sestavljena tudi talna površina. Slednja je bila dostopna preko nekake stopničke, saj je imela nižjo lego glede na zunanjo talno površino. Prepoznana je bila tudi pot v smeri jugo-zahod, ki je najverjetneje vodila proti vhodu objekta, ter podlaga za ognjišče.

Drobci keramike iz pečene gline, majolike in arhaičnih grafitov, so omogočili datiranje objekta v zadnjo četrtino četrtega stoletja.

Bolj negotova ostaja ugotovitev namembnosti. Ugotovljena stratigrafska frekvenca izključuje, da bi šlo za bivanjski objekt, bolj verodostojno izgleda, da je to bila kontrolna postojanka za nadzor cestnega omrežja v dolini, v zvočnem in vidnem stiku z zgornjim Muhovim gradom. Druga razlaga za srednjeveški objekt pravi, da je bil uporabljen za proizvodnjo, glede na to, da v srednjem veku je delovalo veliko število mlinov vzdolž toka reke Glinščice.

Restavratorska dela na odseku vodovoda v dolini Glinščice se nadaljujejo

11. maja, pod vodstvom Nadzorništva, bodo ponovno stekla restavratorska dela in posegi za ovrednotenje ostalin rimskega vodovoda v dolini Glinščice, ki so se začeli v lanskem letu in so zadevali utrditev določenih delov objekta, navpično nosilno strukturo, oboke in ostanke notranje plasti iz apnene malte.

Di Redazione

Direttore : SERAFINI Stefano Per ogni necessità potete scrivere a : redazione@vocedelnordest.it

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE